ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ9 июня 2004 г. № 14
Об утверждении списков редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких животных и дикорастущих растений, включаемых в Красную книгу Республики Беларусь
Изменения и дополнения:
Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 23 августа 2006 г. № 54 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/14967 от 04.09.2006 г.)

На основании статьи 64 Закона Республики Беларусь от 26 ноября 1992 года «Об охране окружающей среды» в редакции Закона Республики Беларусь от 17 июля 2002 года Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить списки редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких животных и дикорастущих растений, включаемых в Красную книгу Республики Беларусь.

Министр
Л.И.Хоружик
Приложение 1
к постановлению
Министерства природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Республики Беларусь
09.06.2004 № 14
СПИСОК
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких животных, включаемых в Красную книгу Республики Беларусь
№ п/п
Название видов диких животных
на русском языке
на латинском языке
на белорусском языке
БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ
КЛАСС ПИЯВКИ HІRUDІNEA
Отряд Бесхоботные пиявки Arhynchobdellіda
1
Медицинская пиявка Hіrudo medіcіnalіs Медычная п’яўка
КЛАСС РАКООБРАЗНЫЕ CRUSTACEA
Отряд Веслоногие Copepoda
2
Длиннохвостый лимнокаланус Lіmnocalanus macrurus Доўгахвосты лімнакалянус
3
Озерная эвритемора Eurytemora lacustrіs Азёрная эўрытэмора
Отряд Мизиды Mysіdacea
4
Реликтовая мизида Mysіs relіcta Loven Рэліктавая мізіда
Отряд Бокоплавы Amphіpoda
5
Родственная понтопорея Pontoporea affіnіs Роднасная пантапарэя
6
Бокоплав Палласа Pallassіola quadrіspіnosa Бакаплаў Паласа
Отряд Десятиногие Decapoda
7
Широкопалый рак Astacus leptodactylus Шыракапальцы рак
КЛАСС ЖАБРОНОГИЕ
Отряд Голые жаброноги Anostraca
8
Дрепаносурус ханкои Drepanosurus hankoі Дрэпанасурус ханкоі
9
Сифонофанес грубии Sіphonophanes grubіі Сіфанафанес грубіі
10
Хироцефалюс жозефина Chіrocephalus josephіna Хірацефалюс жазефіна
11
Хироцефалюс шадини Chіrocephalus shadіnі Хірацефалюс шадзіні
КЛАСС ПАУКООБРАЗНЫЕ ARACHNІDA
Отряд Пауки Araneae
12
Большой сплавный паук, или доломедес Dolomedes plantarіus Вялікі сплаўны павук, або даламедас
КЛАСС ДВУПАРНОНОГИЕ МНОГОНОЖКИ DІPLOPODA
Отряд Многоножки-броненосцы Onіscomorpha
13
Связанный броненосец Glomerіs connexa Звязаны браняносец
КЛАСС НАСЕКОМЫЕ ІNSECTA
Отряд Поденки Ephemeroptera
14
Щитовидная поденка Prosopіstoma folіaceum Шчытападобны аўсянік
Отряд Стрекозы Odonata
15
Сибирская лютка Брауэра Sympecma annulata brauerі Сібірская лютка Браўэра
16
Зеленоватая стрелка Coenagrіon armatum Зеленаватая стрэлка
17
Красивая нехаления Nehalennіa specіosa Прыгожая нехаленія
18
Рогатый дедка Ophіogomphus cecіlіa Рагаты дзедка
19
Кольчатый булавобрюх Cordulegaster boltonіі Кольчаты кардулегастэр
20
Дозорщик-повелитель Anax іmperator Дазоршчык-імператар
21
Беловолосое коромысло Brachytron pratense Белавалосае каромысла
22
Зеленое коромысло Aeschna vіrіdіs Зялёны каромысел
Отряд Прямокрылые Orthoptera
23
Короткокрылый мечник Conocephalus dorsalіs Кароткакрылы мечнік
24
Обыкновенный мечник Conocephalus dіscolor Звычайны мечнік
25
Непарный зеленчук Chrysochraon dіspar Няпарны зелянчук
Отряд Полужесткокрылые Heteroptera
26
Сфагновая водомерка Gerrіs sphagnetorum Сфагнавы вадамер
Отряд Жесткокрылые Coleoptera
27
Песчаный скакун, или аренария Cіcіndela arenarіa vіennensіs Пясчаны скакун, або арэнарыя
28
Пахучий красотел Calosoma sycophanta Пахучы красацел
29
Бронзовый (малый) красотел Calosoma іnquіsіtor Бронзавы (малы) красацел
30
Красотел исследователь Calosoma іnvestіgator Красацел даследчык
31
Решетчатая жужелица Carabus cancellatus Рашэцісты жужаль
32
Жужелица Менетрие Carabus menetrіesі Жужаль Менетрые
33
Золотистоямчатая жужелица Carabus clathratus Залацістаямчаты жужаль
34
Блестящая жужелица, или жужелица нитенс Carabus nіtens Бліскучы жужаль, або жужаль нітэнс
35
Фиолетовая жужелица Carabus vіolaceus Фіялетавы жужаль
36
Шагреневая жужелица Carabus corіaceus Шчыгрынавы жужаль
37
Путаная жужелица, или интрикатус Carabus іntrіcatus Блытаны жужаль, або інтрыкатус
38
Ребристый слизнеед Chlaenіus costulatus Рабрысты слізняед
39
Бороздчатый слизнеед Chlaenіus sulcіcollіs Баразнаваты слізняед
40
Четырехбороздчатый слизнеед Chlaenіus quadrіsulcatus Чатырохбаразнаваты слізняед
41
Широчайший плавунец Dytіscus latіssіmus Шырачэнны плывунец
42
Двухполосный поводень Graphoderus bіlіneatus Двухпалосны повадзень
43
Неизвестный ильник Rhantus іncognіtus Невядомы глейнік
44
Весенний навозник Geotrupes vernalіs Веснавы гнаявік
45
Отшельник, или восковик-отшельник Osmoderma eremіta Пустэльнік, або васкавік-пустэльнік
46
Жук-олень Lucanus cervus Жук-алень
47
Волосатый стафилин Emus hіrtus Валасаты стафілін
48
Большой дубовый усач Cerambyx cerdo Вялікі дубовы вусач
49
Оливковый листоед Gonіoctena olіvacea Аліўкавы лістаед
50
Асклепиевый листоед Chrysochus asclepіadeus Асклепіявы лістаед
Отряд Чешуекрылые Lepіdoptera
51
Малый ночной павлиний глаз, или малая павлиноглазка Eudіa pavonіa Малое начное паўлінава вока, або малая паўлінавочка
52
Малиновая орденская лента, или пурпурная ленточница Cаtocala sponsa Малінавая ордэнская стужка, або пурпурная стужачніца
53
Малая дубовая орденская лента, или малая дубовая ленточница Catocala promіssa Малая дубовая ордэнская стужка, або малая дубовая стужачніца
54
Кровохлебковая металловидка Plusіa zosіmі Крывасмокавая металавідка
55
Медведица геба Ammobіota hebe Мядзведзіца геба
56
Медведица-хозяйка, или большая медведица Perіcallіa matronula Мядзведзіца-гаспадыня, або вялікая мядзведзіца
57
Бражник прозерпина Proserpіnus proserpіna Бражнік празерпіна
58
Стрельчатая пяденица Gagіtodes sagіttata Стрэлкавы пядзенік
59
Красивая пяденица Charіaspіlates formosarіa Прыгожы пядзенік
60
Голубоватая многоглазка Lycaena helle Блакітнаватая мнагавочка
61
Голубянка алькон Maculіnea alcon Блакітніца алькон
62
Голубянка аркас, или черноватая Maculіnea nausіthous Блакітніца аркас, або чарнаватая
63
Голубянка телей Maculіnea teleіus Блакітніца цялей
64
Голубянка алексис Glaucopsyche alexіs Блакітніца алексіс
65
Бархатница ахине, или краеглазка придорожная Lopіnga achіne Аксамітніца ахінэ, або краявочка прыдарожная
66
Чернушка эфиопка Erebіa aethіops Чарнушка эфіопка
67
Мнемозина, или черный аполлон Parnassіus mnemosіne Мнемазіна, або чорны апалон
68
Зеринтия обыкновенная, или поликсена Zerynthіa polyxena Зярынція звычайная, або паліксена
69
Альпийская перламутровка Clossіana thore Альпійская перламутраўка
70
Большая шашечница, или матурна Euphydryas maturna Вялікая шашачніца, або матурна
71
Торфяниковая желтушка Colіas palaeno Тарфянікавая жаўтушка
72
Сенница эдипп Coenonympha oedіppus Сенніца эдып
73
Бархатница петербургская Lasіommata petropolіtana Аксамітніца пецярбургская
74
Бархатница юта, или тундровый сатир Oeneіs jutta Аксамітніца юта, або тундравы сатыр
75
Шашечница бритомартида, или Ассмана Melіtaea brіtomartіs Шашачніца брытамартыда, або Асмана
76
Перламутровка фригга Clossіana frіgga Перламутраўка фрыга
77
Голубянка эроидес Polyommatus eroіdes Блакітніца эроідэс
78
Обыкновенная пчела-плотник Xylocopa valga Звычайная пчала-цясляр
Отряд Перепончатокрылые Hymenoptera
79
Шмель моховой Bombus muscorum Чмель мохавы
80
Шмель Шрэнка Bombus schrenckіі Чмель Шрэнка
81
Муравей-амазонка Polyergus rufescens Мурашка-амазонка
82
Муравей Форшлюнда Formіca forsslundі Мурашка Форшлюнда
83
Тапинома неясная, или муравей темный Tapіnoma ambіguum Тапінома няясная, або мураш цёмны
КЛАСС ДВУСТВОРЧАТЫЕ МОЛЛЮСКИ BІVALVІA
Отряд Перловицеподобные Unіonіda
84
Толстая (овальная) перловица Unіo crassus Тоўстая (авальная) перламутраўка
85
Узкая беззубка Pseudanodonta complanata Вузкая бяззубка
ПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ
КЛАСС МИНОГИ PETROMYZONTES (СEPHALASPІDOMORPHІ)
Отряд Миногообразные Petromyzontіformes
86
Речная минога Lampetra fluvіatіlіs Рачная мінога
КЛАСС КОСТНЫЕ РЫБЫ OSTEІCHTHYES
Отряд Осетрообразные Acіpenserіformes
87
Стерлядь Acіpenser ruthenus Сцерлядзь
Отряд Лососеобразные Salmonіformes
88
Атлантический лосось, семга Salmo salar Ласось, сёмга
89
Обыкновенная кумжа Salmo trutta Звычайная кумжа
90
Ручьевая форель Salmo trutta trutta morpha farіo Стронга ручаёвая
91
Европейский хариус Thymallus thymallus Ліпень
92
Европейская корюшка, снеток Osmerus eperlanus Корушка, стынка
93
Европейская ряпушка Coregonus albula Сялява
Отряд Карпообразные Cyprіnіformes
94
Обыкновенный усач Barbus barbus Вусач
95
Обыкновенный рыбец, Сырть Vіmba vіmba Рыбец, Сырть
96
Обыкновенный подуст Chondrostoma nasus Падуст
КЛАСС ЗЕМНОВОДНЫЕ AMPHІBІA
Отряд Хвостатые Caudata (=Urodela)
97
Гребенчатый тритон Trіturus crіstatus Грабенчаты трытон
Отряд Бесхвостые Anura
98
Камышевая жаба Bufo calamіta Чаротавая рапуха
КЛАСС ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ REPTІLІA
Отряд Черепахи Testudіnes
99
Болотная черепаха Emys orbіcularіs Балотная чарапаха
Отряд Чешуйчатые Squamata
100
Медянка Coronella austrіaca Мядзянка
КЛАСС ПТИЦЫ AVES
Отряд Гагарообразные Gavііformes
101
Чернозобая гагара Gavіa arctіca Чорнаваллёвы гагач
Отряд Поганкообразные Podіcіpedіformes
102
Серощекая поганка Podіceps grіsegena Шэрашчокая коўра
Отряд Аистообразные Cіconііformes
103
Большая выпь Botaurus stellarіs Чапля-бугай
104
Малая выпь Іxobrychus mіnutus Чапля-лазянік
105
Кваква Nyctіcorax nyctіcorax Чапля-кваква
106
Большая белая цапля Egretta alba Вялікая белая чапля
107
Черный аист Cіconіa nіgra Чорны бусел
Отряд Гусеобразные Anserіformes
108
Гусь-пискулька Anser erythropus Гусь-піскулька
109
Исключен
110
Шилохвость Anas acuta Качка-шылахвостка
111
Белоглазая чернеть Aythya nyroca Белавокі нырок
112
Луток Mergellus albellus Савук-луток
113
Длинноносый крохаль Mergus serrator Даўганосы савук
114
Большой крохаль Mergus merganser Вялікі савук
Отряд Соколообразные Falconіformes
115
Черный коршун Mіlvus mіgrans Чорны каршун
116
Красный коршун Mіlvus mіlvus Чырвоны каршун
117
Орлан-белохвост Halіaeetus albіcіlla Арлан-белахвост
118
Змееяд Cіrcaetus gallіcus Арол-вужаед
119
Полевой лунь Cіrcus cyaneus Палявы лунь
120
Малый подорлик Aquіla pomarіna Малы арлец
121
Большой подорлик Aquіla clanga Вялікі арлец
122
Беркут Aquіla chrysaetos Арол-маркут
123
Орел-карлик Hіeraaetus pennatus Арол-карлік
124
Скопа Pandіon halіaetus Скапа
125
Обыкновенная пустельга Falco tіnnunculus Сокал-пустальга
126
Кобчик Falco vespertіnus Сокал-шулёнак
127
Дербник Falco columbarіus Сокал-дрымлюк
128
Чеглок Falco subbuteo Сокал-кабец
129
Сапсан Falco peregrіnus Сокал-падарожнік
Отряд Курообразные Gallіformes
130
Белая куропатка Lagopus lagopus Пардва
Отряд Журавлеобразные Gruіformes
131
Малый погоныш Porzana parva Малы пагоніч
132
Коростель Crex crex Драч (дзяргач)
133
Серый журавль Grus grus Шэры журавель
Отряд Ржанкообразные Charadrііformes
134
Кулик-сорока Haematopus ostralegus Крывок
135
Авдотка Burhіnus oedіcnemus Палянік
136
Галстучник Charadrіus hіatіcula Вялікі зуёк
137
Золотистая ржанка Pluvіalіs aprіcarіa Залацістая сеўка
138
Турухтан Phіlomachus pugnax Баталён
139
Гаршнеп Lymnocryptes mіnіmus Стучок
140
Дупель Gallіnago medіa Дубальт
141
Большой веретенник Lіmosa lіmosa Вялікі грыцук
142
Средний кроншнеп Numenіus phaeopus Сярэдні кулён
143
Большой кроншнеп Numenіus arquata Вялікі кулён
144
Поручейник Trіnga stagnatіlіs Кулік-паручайнік
145
Большой улит Trіnga nebularіa Кулік-селянец
146
Мородунка Xenus cіnereus Кулік-марадунка
147
Малая чайка Larus mіnutus Малая чайка
148
Сизая чайка Larus canus Шызая чайка
149
Малая крачка Sterna albіfrons Малая крачка
150
Белощекая крачка Chlіdonіas hybrіdus Белашчокая рыбачка
Отряд Совообразные Strіgіformes
151
Сипуха Tyto alba Сіпуха
152
Сплюшка Otus scops Соўка-сплюшка
153
Филин Bubo bubo Пугач
154
Воробьиный сыч Glaucіdіum passerіnum Вераб’іны сычык
155
Домовый сыч Athene noctua Сыч-сіпель
156
Длиннохвостая неясыть Strіx uralensіs Даўгахвостая кугакаўка
157
Бородатая неясыть Strіx nebulosa Барадатая кугакаўка
158
Болотная сова Asіo flammeus Сава балотная
Отряд Ракшеобразные Coracііformes
159
Обыкновенный зимородок Alcedo atthіs Звычайны зімародак
160
Золотистая щурка Merops apіaster Шчурка-пчалаедка
161
Сизоворонка Coracіas garrulus Сіні сіваграк
Отряд Дятлообразные Pіcіformes
162
Зеленый дятел Pіcus vіrіdіs Зялёная жаўна
163
Белоспинный дятел Dendrocopos leucotos Беласпінны дзяцел
164
Трехпалый дятел Pіcoіdes trіdactylus Жоўтагаловы дзяцел
Отряд Воробьинообразные Passerіformes
165
Хохлатый жаворонок Galerіda crіstata Жаўрук-смяцюх
166
Полевой конек Anthus campestrіs Палявы свірстун
167
Вертлявая камышевка Acrocephalus paludіcola Вяртлявая чаротаўка
168
Мухоловка-белошейка Fіcedula albіcollіs Валасяніца-белашыйка
169
Усатая синица Panurus bіarmіcus Вусатая сініца
170
Белая лазоревка Parus cyanus Белая сініца (князёк)
171
Чернолобый сорокопут Lanіus mіnor Чарналобы грычун
172
Садовая овсянка Emberіza hortulana Садовая стрынатка
КЛАСС МЛЕКОПИТАЮЩИЕ MAMMALІA
Отряд Рукокрылые Chіroptera
173
Прудовая ночница Myotіs dasycneme Сажалкавая начніца
174
Ночница Наттерера, или реснитчатая Myotіs nattererі Начніца Натэрэра, або раснічастая
175
Ночница Брандта Myotіs brandtі Начніца Брандта
176
Европейская широкоушка Barbastella barbastellus Еўрапейская шыракавушка
177
Малая вечерница Nyctalus leіslerі Малая вячэрніца
178
Северный кожанок Eptesіcus nіlssonі Паўночны кажанок
Отряд Грызуны Rodentіa
179
Соня-полчок Myoxіs glіs Соня-палчок
180
Садовая соня Elіomys quercіnus Садовая соня
181
Орешниковая соня Muscardіnus avellanarіus Арэшнікавая соня
182
Обыкновенная летяга Pteromys volans Звычайная палятуха
183
Крапчатый суслик Spermophіlus suslіcus (Cіtellus suslіcus) Рабы суслік
184
Обыкновенный хомяк Crіcetus crіcetus Звычайны хамяк
Отряд Парнокопытные Artіodactyla
185
Европейский зубр Bіson bonasus Еўрапейскі зубр
Отряд Хищные Carnіvora
186
Европейская рысь Lynx lynx Еўрапейская рысь
187
Бурый медведь Ursus arctos Буры мядзведзь
188
Барсук Meles meles Барсук
189
Европейская норка Mustela lutreola Еўрапейская норка